How do I start?

If you want to watch a livestream from your club, then download our app and ask your club to send you the link to their game.

If you are a club or a team, find out how you can start to livestream.

Back to contents list
What does pay-per-view mean?

Pay-per-view means that a fan buys a single ticket payment to watch a specific game. The club can charge what they want, but the minimum pay per view cost is 29kr per view. The maximum is 99kr.

Back to contents list
What does pay-per-season mean?

Just like a fan for Liverpool or Man Utd will purchase a season-ticket, so can fans purchase JOYMO pay-per-season tickets. This means that they can watch any game they want for the team they are supporting. The viewer pays a season price (minimum 599kr, maximum 999kr) and they get access to all the games they want.

Back to contents list
How do we get JOYMO?

You can arrange your installation today on our enquiry page.

Back to contents list
What about GDPR and data control?

It is extremely important that every club follows the new EU GDPR regulations, with or without JOYMO. Filming, photographing, personal data… whatever it may be, the club needs to make sure that they are managing this information correctly. JOYMO can help you. We operate a complete closed, encrypted system that belongs to the club. Not even the JOYMO team can access and watch the live streams without being invited by the club. With JOYMO, the data and the value of that data belongs to the club.

How do I make sure our club is GDPR compliant?

 1. Get control over the personal data. An important part of GDPR gives the consumer right to know how their personal data is being used and where it is stored – this is something you have to have an answer to. Therefore, you should make an overview of the club’s systems and databases.

 2. Update the privacy policy. There’s a lot of privacy policy with very advanced language and difficult words. The new regulation wants to change this. Therefore, you need to update the privacy policy with right information on how you use personal data and make it understandable for everyone.

 3. Give one of the employees the responsibility and make him/her a privacy policy responsible. A dedicated person who will make sure that all personal data is secured and that the club follows the law regarding this.

 4. Provide for active consent. One of the things that are crystal clear in GDPR is that the customer should be able to give active consent to marketing. This means that you should be able to say yes or no to marketing. It is no longer possible to bake the customers’ acceptance into the terms and automatically add them to the mailing list when they press the “register” button.

 5. Allow club members to opt out of the promotion. Another important part of GDPR is the right to be forgotten. If you send out newsletters or other content to members, you have to make sure that you easily can unsubscribe and stop this any time.

 6. Inform everyone in the club about GDPR, and any changes that’s being made. There’s a big likelihood that you have made changes on how you as a club uses personal data. Inform customers about the actions you do, and you will win trust and show that you take privacy policy seriously.

 7. Children that are going to be photographed, filmed (either livestreaming or for video analysis) need to have given their consent. For children, you need to ask the parents. Just like when a child starts in school and the school ask if it is ok for them to be filmed. Every club in Norway should be doing this as recommended by Norges Idrettsforbund. For youth (over 15) and adults, they also need to give consent.

 8. If you are a coach from the opposition, and agree to your team being filmed, it is important that you understand that you have the responsibility to inform the players being filmed and obtain their permission. If you are a club that has already obtained the permission from parents/players, then you do not need to reobtain permission.

Back to contents list
Hvordan kan jeg sørge for at idrettslaget vårt er GDPR – kompatiblet?
 1. Få kontroll over all persondata. En viktig del av GDPR gir forbruker rett til å vite hvordan deres persondata blir brukt og hvor den ligger – dette må man ha et svar på. Derfor bør dere lage en oversikt over klubbens systemer og databaser.

 2. Oppdater personvernerklæringen. Det finnes mange personvernerklæringer som har veldig avansert språk med vanskelige ord. Dette ønsker den nye reguleringen en slutt på. Derfor bør dere oppdatere personvernerklæringen med riktig informasjon om hvordan dere bruker persondata, og gjør den forståelig for alle

 3. Gi en av de ansatte oppgaven som personvernombud og sett regler. En dedikert person som skal sørge for sikker behandling av all persondata og at klubben følger loven i forhold til dette.


 4. Legg til rette for aktivt samtykke. En av elementene som er krystallklart i GDPR er at kunden skal kunne gi aktivt samtykke til markedsføring. Dette vil si at en skal kunne si ja eller nei til markedsføring. Det holder ikke lenger å bake aksepten til kunden inn i vilkårene og automatisk legge de til i e-postlista når de trykker på «registrer»-knappen. Du kan for eksempel sende ut samtykkesvar ved utsendelse av kontingenter. JOYMO har sammen med vårt advokatfirma utviklet samtykkeerklæringer som idrettslagene kan benytte internt.

 5. La idrettslagets medlemmer melde seg ut av markedsføringen. En annen viktig del av GDPR er retten til å bli glemt. Sender dere ut nyhetsbrev eller annet innhold til medlemmene, må man sørge for at man enkelt kan melde seg ut, og få stoppet dette til enhver tid.

 6. Informer alle i klubben om GDPR, og eventuelle endringer som gjøres. Det er stor sannsynlighet for at du har gjort endringer på hvordan dere som klubb behandler persondata. Informer kundene om tiltakene, og du vinner tillit hos dine medlemmer og det viser at dere som klubb tar personvern på alvor.

 7. Barn over 15 år som skal bli fotografert, filmet (enten ved livestreaming eller for videoanalyse) og/eller lagring av videoopptak må avgi samtykke. For barn under 15 år, må foreldre/foresatte samtykke. Hvert idrettslag i Norge er ansvarlig for oppfølging av samtykke blant egne medlemmer, jf retningslinjer fra Norges Idrettsforbund (NIF).

 8. Motstanderlagets trener har ansvaret for å informere egne spillere (hvis spiller over 15 år) og/eller (hvis spiller er under 15 år) deres foreldre/foresatte om at laget kan bli filmet under kampen neste torsdag. Treneren skal innhente samtykke fra spillere (over 15 år) og/eller deres (hvis under 15 år) foreldre/foresatte. Hvis klubben/idrettslaget allerede har et system for arkivering av samtykke for alle lag/spillere, vil det ikke være behov ytterligere samtykke.

Back to contents list
Om JOYMO og GDPR/ Personvern

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og JOYMO har nylig inngått en rammeavtale. JOYMO er en foretrukken leverandør av strømmetjenester for NIF i avtaleperioden. Avtalen omhandler GDPR og personvern og hvordan dette sikres i forhold til lovverket.Alle idrettslag har et selvstendig ansvar for å følge norsk lov og oppfølgingen av GDPR, jf NIFs hjemmesider. I JOYMO er vi opptatt av å beskytte personopplysningene på en god og sikker måte. JOYMO bistår idrettslagene, i samråd med kommuner, om installasjon, GDPR og bruk av våre tjenester. JOYMO har sammen med vårt advokatfirma også ferdigstilt samtykkeerlæringer som idrettslagene kan få tilsendt gratis, slik at idrettslaget kan innhente og arkivere disse på en god, riktig og hensiktsmessig måte. Det er idrettslaget som har tatt i bruk medietjenesten som eier dataene og har tilgang til disse. JOYMO har ikke rettigheter eller tilgang til dataene.

 

KORT OM JOYMO OG TJENESTEN

JOYMO har tilholdssted på Forskningsparken i Oslo. JOYMO er en plattform og en tjeneste for idretten, som særskilt idrettslag kan bruke og få fordeler av. JOYMO er leverandør av livestreaming og trenerverktøy for opptak for breddeidretten. JOYMO leverer en «Tjeneste» som består av en Livecaster, herunder integrert kamera og kontrollenhet, som er tilknyttet en skyløsning tilgjengelig via en nedlastbar applikasjon og online løsning. Kameraet er ubemannet og følger spillet.

JOYMOs FORMÅL MED TJENESTEN

JOYMOs mål er å understøtte idrettslaget med å skape økt synliggjøring av den enkelte idrett og engasjere flere seere/supportere, som kan virke inntektsgenerende for idrettslaget og bidra til å videreutvikle utøvere, spillere og lag.

 

GODKJENNELSE FRA IDRETTSLAGETS STYRE

Som oftest er det idrettslagets trenere som har ønsket JOYMOs tjeneste i bruk for livestreaming og opptak av kamper, samt aktivt bruk av trenerverktøyet for spillerutvikling. Det er idrettslagets styre som har vedtatt og godkjent bruk av tjenesten for idrettslagets medlemmer. Idrettslagets styre må før installasjon sende søknad om installasjon og bruk av systemet til kommunen, hvis idrettsanlegget er kommunalt eid. JOYMO har utarbeidet søknadsmal (kommune) som idrettslag kan få ettersendt.

 

INSTALLASJON OG BRUK AV TJENESTEN

Idrettslagets styre må før installasjon sende søknad om installasjon og bruk av systemet til kommunen, hvis idrettsanlegget er kommunalt eid.

Før installasjon i idrettsanlegget har idrettslaget, JOYMO og kommunen (hvis halleier) gjennomført befaring. Ved installasjon i kommunal hall skal idrettslaget ha sikret skriftlig godkjennelse fra kommunen om installasjon, tilkobling til kommunalt nett og bruk av tjenesten.

 

OPPLÆRING OG BRUK AV SYSTEMET

JOYMO gjennomfører opplæring/kurs for bruk av systemet i idrettslaget.

JOYMO sikrer at idrettslaget får tilstrekkelig support og faglig oppfølging, samt dokumentasjon og utdyping av prosesser slik at personvern og informasjonssikkerhet blir best mulig ivaretatt.

 

SKILTING I IDRETTSANLEGGET

Hvert idrettslag plikter å informere og henge opp skilt/plakat i idrettsanlegget om tjenesten. Skilting på stedet informerer om at kameraet er installert og at livestream/opptak kan forekomme. Skiltingen med kontaktinformasjon til idrettslaget skal være synlige og tilgjengelige ved ankomst for alle som benytter hallen, både motstanderlaget (lagledelsen, spillere) og supportere. JOYMO ettersender skilt/plakater etter behov.

 

HVEM ER ADMINISTRATOR FOR TJENESTEN I IDRETTSLAGET?

Som oftest er det daglig leder eller trener som har blitt utpekt av idrettslaget som administrator for medietjenesten. Kontakt administrator for spørsmål om tjenesten.

Hvert idrettslag plikter å informere og henge opp plakater i idrettsanlegget om tjenesten med kontaktinformasjon.

 

HVEM HAR TILGANG TIL TJENESTEN?

Det er kunadministrator og inviterte trenere som kan benytte tjenesten. Den enkelte trener/administrator logger seg på med unike brukernavn og passord for å benytte tjenesten.

 

NÅR SER JEG AT TJENESTEN ER I BRUK?

Det er kunnår den som er utpekt av idrettslaget som administrator for medietjenesten aktivt logger seg på med et unikt brukernavn og passord at det er i bruk.

Det er kunnår systemet (JOYMO Versjon 2), kamera med et styringsskap og injektor, lyser RØDT at det foregår direktestrømming (livestream) og opptak. Ved alle andre tilfeller er kameraet AV.

Forklaring av lys (signallys) fra LiveCaster:

 • Ved blinkende grønt lys(hvert 10-15 sekund): Kamerasystemet aktiveres.
 • Ved kontinuerlig grønt lys: Kameraet er på/aktivert, men gjør ikke opptak eller livestreaming.
 • Ved kontinuerlig rødt lys: Kameraet gjør opptakog/eller livestreamer

 

IDRETTSLAGET BESTEMMER PRIS FOR LIVESTREAM OG OPPTAK

Idrettslagets styre er ofte involvert og bestemmer prisene for enkeltkamper (pay per view, PpS), opptak av kamper (Video on Demand, VoD) og sesongkort (pay per season, PpS).

 

DATABEHANDLEROG BEHANDLINGSANSVARLIG

JOYMO er databehandler og idrettslaget er behandlingsansvarlig. Les mer om begrepene databehandler og behandlingsansvarligog hva det innebærer, jf Datatilsynet sine hjemmesider.

 

JOYMO OPPFORDRER IDRETTSLAG Å INNHENTE SAMTYKKE

JOYMO oppfordrer alle idrettslag å innhente samtykke (signerte erklæringer) og lage et arkiveringssystem for alle aktuelle lag/spillere. For et idrettslag som skal innhente samtykke for første gang, vil det ofte ta noe tid før lagene har signert. JOYMO har gode eksempler på hvordan idrettslag praktiserer dette.

 

SAMTYKKEERKLÆRING FOR IDRETTSLAG

JOYMO og advokatfirmaet Bull & co har i fellesskap utviklet en samtykkeerklæring for spillere/utøvere under 15 og over 15 år. Alle idrettslag som har inngått avtale med JOYMO kan få tilgang til disse erklæringene.

Hvert idrettslag plikter også å informere og ha synlige skilt/plakater med kontaktinformasjon om at det det er installert én eller flere JOYMO Livecasters i idrettsanlegget og om tjenesten. En LiveCaster kan filme, livestreame og gjøre opptak av et idrettsarrangement. tjenesten med kontaktinformasjon

 

MELDING TIL MOTSTANDERLAGET

Det er kunadministrator og inviterte trenere som kan planlegge livestream. Når administrator, på vegne av laget, oppretter en ny livestream sendes det en melding (informasjon per e-post) til motstanderlagets leder/trener om at kampen livestreames.

Hjemmelaget kan også kontakte motstanderlagets direkte for å informere om at kampen blir direktesendt og/eller opptak kan bli tilgjengelig. Motstanderlaget trener/leder må sikre at samtykke er mottatt fra lagets spillere/foreldre/foresatte, før kampstart.

 

MOTSTANDERLAGET MÅ SIKRE SAMTYKKE FØR KAMPSTART

Ved å planlegge én livestream (av kamp) minimum syv (7) dager før en kamp, gjør at idrettslaget og laget blir informert, samt at motstanderlaget og deres venner og familie blir informert. Viktig at alle idrettslag/lag oppdaterer kontaktinformasjon på forbundets/krets sine sider, slik at «kampdagbok – hall og kontaktdetaljer blir oppdatert».

I det hjemmelagets administrator planlegger en livestream vil det automatisk sendes en e-post til motstanderlagets ledere og trenere, slik at laget blir informert. Både hjemme- og bortelaget har ansvaret for å sikre samtykke med respektive foreldre/foresatte og med spillere/utøvere førlivestream og eller opptak av kamp eller trening.

JOYMO oppfordrer også hjemmelaget å kontakte motstanderlagets trener/leder i forkant av en livestream for å sikre at informasjonen har nådd frem til laget.

 

OM SAMTYKKE UNDER OG OVER 15 ÅR

Det er frivillig om foreldre/foresatte ønsker å gi samtykke til at idrettslaget kan livestreame og/eller ta opptak av treninger og kamper for deres barn i alderen til 15 år. Det er riktig at dersom du som forelder/foresatt ikke samtykker så vil laget som ditt barn er del av ikke bli livestreamet eller blitt gjort opptak. Hjemmelaget vil da ikke ta i bruk tjenesten når ditt lag spiller kamp eller trener. Spiller/utøver over 15 år kan selv avgi aktivt samtykke.

Idrettslaget (hjemmelaget) som benytter JOYMOs tjeneste er behandlingsansvarlig. Laget som skal filmes og/eller gjøres opptak av kamp må ha innhentet samtykke for samtlige spillere. Motstanderlagets trener har ansvaret for å informere spillernes (hvis under 15 år) foreldre/foresatte eller direkte til spillerne, hvis over 15 år).

 

HVIS MOTSTANDERLAGET IKKE GODKJENNER LIVESTREAM, HVA DA?

Dersom foreldre/foresatte eller spillere ikkesamtykker, vil tjenesten ikke tas i bruk for laget.

 

HVOR OFTE LIVESTREAMES DET, OG HVEM ER ADMINISTRATOR?

Vi presiserer at kameraet som er installert i idrettsanlegget ikke livestreamer eller tar opptak kontinuerlig. Det er kunnår den som er utpekt av idrettslaget som administrator for medietjenesten aktivt logger seg på med unikt brukernavn og passord at det er i bruk for laget.

 

HVA FANGER KAMERAENE OPP?

Filmingen skjer med et ubemannet kamera (med en algoritme) som følger spillet. Det vises oversiktsbilder/taktiske bilder og ikke nærbilder som i en TV-produksjon.

Kameraene er dessuten rettet slik at de ikke fanger opp situasjoner utenfor banen ved baneområdet er maskert og kameraet programmert til å kun fange opp det som skjer innenfor maskert område på banen. Unntak: enkelte bane- og tribuneområder er bygget slik at kameraet kan få med seg hele/deler av tribunen.

 

VISES DET NÆRBILDER?

Nei, det vises kunoversiktsbilder/taktiske bilder og ikke nærbilder som i en TV-produksjon.

 

 

HVEM FÅR TILGANG TIL Å SE INNHOLDET?

Ved å planlegge en livestream minimum syv dager før en kamp, vil det bidra til at motstanderlaget er informert i god tid før kamp. Hjemmelaget får herved sikret at informasjon sendes i egne kanaler. Dette innebærer at det kun er barnas foresatte og de personer som barnas foresatte for øvrig deler streaminglenken med som kan få tilgang til å se innholdet. Idrettslaget får med dette bedre tilgangskontroll enn det de har med arenaområder, som generelt er åpne og uten tilgangskontroll.

Enkelte idrettslag og lag har interne og lukkede forum der livestream lenken kan distribueres. Motstanderlaget deler lenken til sine venner, foreldre/foresatte og supportere.

 

IDRETTSLAGET HAR KONTROLL

Når det gjelder opptak er dette en funksjon som kun trener har adgang til å aktivere, og som kun treneren kan invitere andre til å se. Formålet med opptaksfunksjonen er spillerutvikling og vil være til idrettslaget og lagets interne bruk. Systemet logger hva som er tatt opptak av og hvem som har sett opptakene, slik at idrettslaget kan kontrollere at medietjenesten kun benyttes etter formålet. I tillegg vil opptak bli automatisk slettet etter 90 dager. Opptak kan slettes manuelt før dette på forespørsel.

Vi håper dette var oppklarende, og ta gjerne kontakt igjen dersom du har oppfølgingsspørsmål.

 

TILGANGSKONTROLL OG IVARETAKELSE AV PERSONVERNET

JOYMO har innebygget tilgangskontroll som ivaretar personvernet. Det er for det første kun idrettslaget, og det idrettslaget i samsvart med norm for personopplysningeri idretten har gitt administratortilgang til, som kan aktivere tjenesten samt og gi andre tilgang å se livestreamen eller opptak.

 

NORM FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I IDRETTEN, UTARBEIDET AV NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ (NIF)

JOYMO er i samsvar med de retningslinjene som er fastsatt for bruk av personopplysninger i idretten, i Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten (lenke) som er utarbeidet av Norges Idrettsforbund i samarbeid med Datatilsynet. Datatilsynet er også direkte orientert om de personvernmessige vurderingene som ligger til grunn for JOYMOs tjeneste.

 

IDRETTSLAGET EIER DATAENE

Idrettslaget eier alle data/opptak fra treninger, kamper og andre arrangement filmet med JOYMOs system. Det er idrettslaget som har tatt i bruk medietjenesten som eier dataene og har tilgang til disse. JOYMO har ikke rettigheter eller tilgang til dataene.

Når en kamp/turnering livestreames, så lagres den på JOYMOs plattform i etterkant som et opptak. Alle som vil kan betale og se opptaket.

Ved bruk av trenerverktøyet (JOYMO Coach) lagres opptak lokalt, dvs. i styringsenheten tilknyttet kameraet. Opptak kan lastes opp i skyen, tilhørende klubben.

 

SLETTING AV OPPTAK

Idrettslaget eier alle data og har tilgang til disse. JOYMO skal oppbevare opptakene på en trygg og sikker måte. Tjenesten leveres med automatisk sletting av opptak etter 90 dager. Idrettslaget kan bestille utvidet lagring av data for egne arkivformål.

 

HJEMMELAGET HAR INNHENTET SAMTYKKE, MEN HVA MED MOTSTANDERLAGET?

I det hjemmelagets administrator planlegger en livestream vil det automatisk sendes en e-post til motstanderlagets ledere og trenere, slik at laget blir informert. Både hjemme- og bortelaget har ansvaret for å sikre samtykke med foreldre/foresatte og med spillere/utøvere førlivestream og eller opptak av kamp eller trening.

Idrettslaget (hjemmelaget) som benytter JOYMOs tjeneste er behandlingsansvarlig. Laget som skal filmes og/eller i opptak av kamp må ha innhentet samtykke for samtlige spillere. Motstanderlagets trener har ansvaret for å informere spillernes (hvis under 15 år) foreldre/foresatte eller direkte til spillerne, hvis over 15 år).

 

OM SAMTYKKE UNDER OG OVER 15 ÅR

Det er frivillig om foreldre/foresatte ønsker å gi samtykke til at idrettslaget kan livestreame og/eller ta opptak av treninger og kamper for deres barn i alderen til 15 år. Det er riktig at dersom du som forelder/foresatt ikke samtykker så vil laget som ditt barn er del av ikke bli livestreamet eller blitt gjort opptak av. Hjemmelaget vil da ikke ta i bruk tjenesten når ditt lag spiller kamp eller trener. Spiller/utøver over 15 år kan selv avgi samtykke.

 

DIVERSE LENKER – BAKGRUNN OG FORMÅL MED GDPR OG NORGES IDRETTSFORBUNDS RELEVANTE SIDER

 

FORMÅL OG BAKGRUNN FOR GDPR

GDPR(General Data Protection Regulation)

eller Personvernforordningen (no) er et ønske om å bedre enkeltpersoners mulighet for å kontrollere opplysninger registrert om dem selv.

 

Formålet med GDPRer å ivareta personvernet til alle EU-borgere, herunder EØS borgere. Brudd på data i en kontekst der data om enkeltindivider får økt betydning på mange områder verden. GDPR er forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger.

 

Forordningen trådte i kraft 20.juli 2018 i Norge.

 

LES MER OM PERSONVERN I IDRETTEN, jf NIFs HJEMMESIDER

JOYMO henviser idrettslaget til Norges idrettsforbunds hjemmesider:

Les mer om Personvern i idretten

 

Ordliste – Norges idrettsforbunds temasidereks. «Samtykke», «Personopplysning», «Behandlingsansvarlig» m.fl.

 

 

Vi håper dette var oppklarende, og ta gjerne kontakt igjen dersom du har oppfølgingsspørsmål.

Back to contents list
Let's get technical

You can read more about JOYMO’s specifications on our Products page. If you are interested in how the whole publishing system works, you can read more on our How To page.

Back to contents list